ණය සුරැකුම්පත්වල (ණයකර) ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද? – Part 01