කොටස් වෙළෙඳපොළක් දිගින් දිගටම ඉහළ යන අවස්ථාවේ ප‍්‍රතිලාභ ලබන ආකාරය