ආයෝජන අරමුණු, දරාගතහැකි අවදානම, ආයෝජන උපායමාර්ග හා කොටස් වෙළෙඳපොළ