සාංගමික පාලනයන්

    සංගමික පාලනය පිළිබඳ ආචාරධර්ම

    සමාගමක තරඟකාරිත්වය, වර්ධනය සහ තිරසාරත්වය සඳහා මූලික වශයෙන් යහපත් සාංගමික පාලනයක් තිබීම ඉතා වැදගත් බව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගන්නා කරුණකි. සාංගමික යහපාලන පුරුදු සඳහා වූ කැපවීම තුළ උසස් සදාචාරාත්මක වටිනාකම් සහ වගවීම සහිතව තම රාජකාරිය ඉටු කිරීම සම්බන්ධව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල විශාල අවධානයක් යොමු වී ඇත. ශක්තිමත් සාංගමික ආචාර ධර්ම, හොඳ ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටි, ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම අධීක්ෂණ පද්ධති යහපත් සාංගමික පාලන පද්ධතියක ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවක් ලෙස සැලකේ.

    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ ඉහළම නියාමකයා ලෙස සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉහළ සාංගමික පාලනයක් පවත්වාගෙන යාමට කැපවී සිටී. මෙම පුළුල් පරමාර්ථය සැළකිල්ලට ගනිමින්, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය (ICASL) සමඟ එක්ව 2008 සහ 2013 වර්ෂවලදී “සාංගමික පාලනය පිළිබඳ හොඳම භාවිතයන් පිළිබඳ සංග්‍රහය” ප්‍රකාශයට පත් කළේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ යහපත් සාංගමික පාලන භාවිතයන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ය

    2013 ආයතනික පාලනය පිළිබඳ හොඳම භාවිතයේ කේතය කේතය

Sinhala