බලාත්මක කිරීම්

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවියේ බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විස්තර රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශන ප්‍රතිපත්තිය:
  • වරදකරුවකුකිරීම් - අනියම්
  • සමථයකට පත් කිරීම - සමථයකට පත්කළ දින සිට වසර තුනක්
  • අවවාද කිරීම් - අවවාදකිරීමේ දින සිට වසරක්
  • අක්‍රමිකතා පිළිබඳ දැන්වීම ප්‍රසිද්ධ කිරීම - ප්‍රසිද්ධ කළ දින සිට වසරක්

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයේ සාරාංශය
Sinhala