ආයෝජක පැමිණිළි අයදුම්පත

දුරකථන අංකය: +94 11 2143843

(එක් එක් සමාගම/පැමිණිල්ල සඳහා වෙන වෙනම පෝරම භාවිතා කරන්න)
හිතවත් මහත්මයාණෙනි/මහත්මියණි,
කරුණාකර මගේ පැමිණිල්ලට වහා විසඳුම් ලබා දීම සඳහා සමාගම සමඟ මෙම කාරණය භාර ගන්න, ඒවායේ විස්තර පහත පරිදි වේ

පැමිණිලි පෝරමයSinhala