වෙනත් අනතුරු ඇඟවීම්

වෙනත් අනතුරු ඇඟවීම්

අභ්‍යන්තර ගණුදෙනු ස්වභාවය

පාර්ශවකරුගේ නම

ගනුලැබූ ක්‍රියාමර්ගය හා හැසිරීම සහ ප්‍රතිඵලය

අවවාද කිරීම

Mr. U.L.B Ariyarathne

The SEC issued a letter of warning to the Investment Advisor for not adhering to the Stockbroker Rules (particularly Rules 3.1, 3.5.1, 3.5.3, 7.1.3 (2)) and the procedures laid down in the provisions of the SEC Act when acting on behalf of clients.

Warned on 25th November 2022

අවවාද කිරීම

Asia Securities (Pvt) Ltd

The SEC issued a letter of warning to the   Stockbroker Firm for not following proper procedures laid down in the Stockbroker Rules (particularly Rules 3.1, 3.5.1, 3.5.3, 7.1.3 (2)) in connection with the conduct of an Investment Advisor (employed by the firm) when dealing with clients.

Warned on 25th November 2022

අවවාද කිරීම

Mr. Sabri Marikar

The SEC issued a letter of warning to the Investment Advisor for his failure to follow the documented procedure prevalent at his Stockbroker Firm relating to carrying out staff trades as required by Rule 2.2.3 of the Stockbroker Rules of the CSE.

Warned on 25th November 2022

අවවාද කිරීම

Mr. K.G.D.C. Rukshan

The SEC issued a letter of warning for publishing certain posts on social media, making recommendations and comments on securities trading on the Colombo Stock Exchange without a proper basis and without being a registered by the SEC as a Registered Investment Advisor.

Warning issued on 26th October 2022

Kindly note that the names of certain personnel against whom enforcement action were taken in the past pertaining to this offence have been removed in accordance with the retention policy for publications.