අභ්‍යන්තර ගණුදෙනු ස්වභාවය

පාර්ශවකරුගේ නම

ගනුලැබූ ක්‍රියාමර්ගය හා හැසිරීම සහ ප්‍රතිඵලය

Kindly note that the names of certain personnel against whom enforcement action were taken in the past pertaining to this offence have been removed in accordance with the retention policy for publications.