අප හා සම්බන්ධවීම

Securities and Exchange Commission of Sri Lanka

Address : Level 28 and 29, East Tower, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka.

Telephone : +94 11 2143843

Fax: +94 11 2439149

Email: mail@sec.gov.lk


ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයචින්තක මෙන්ඩිස්

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
Telephone : +94-112143813/14
Email : DG@sec.gov.lk/chinthaka@sec.gov.lk


ධම්මික පෙරෝරා

Deputy Director General (Under Interdiction)
Telephone :
Email :


තුෂාර ජයරත්න

Director - External Relations and Capital Market Education
Telephone : +9411-2143834
Email : tushara@sec.gov.lk


ප්‍රභාෂ් වනිගතුංග

අධ්‍යක්ෂ, ආවේක්ෂණ
Telephone : +9411-2143800
Email : prabash@sec.gov.lk


නිරෝෂා කොඩිකාර

අධ්‍යක්ෂ, මූදල් හා පරිපාලන
Telephone : +94-112143873
Email : nirosha@sec.gov.lk


Mrs. Dilum Mahawatte

Director – Supervision
Telephone : +94-112143885
Email : dilum@sec.gov.lk


මනුරි වීරසිංහ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, සංගමික කටයුතු
Telephone : +9411-2143856
Email : manuri@sec.gov.lk


සුනෙත් පෙරේරා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ -සුපරික්ෂණ
Telephone : +94-11-2143821
Email : suneth@sec.gov.lk


මධුගයනි බලපිටිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශන
Telephone : +94-11-2143865
Email : madhugayanie@sec.gov.lk


Mr DMG.Priyantha

Assistant Director - Investigations
Telephone : +94-112143844
Email : priyantha@sec.gov.lk
Sinhala