නීති සහ නියාමනයන්

නීති සහ නියාමනයන්

SEC රිති 2001

Rules applicable to Market Institutions

Download-Rules applicable to Market Institutions

Rules applicable to Market Intermediaries

Download-Rules applicable to Market Intermediarie

පවරාගැනීමේ සහ ඒකාබද්ධවීමේ සංග්‍රහය

1995 පවරාගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංග්‍රහය 2003 හි සංශෝධනයට ලක්වූ අතර අර්පණලාභී ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් සඳහා පවරාගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීම් සඳහා අදාළ වේ. පවරා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන සමාගමේ එකම පන්තියේ සියලුම කොටස් හිමියන්ට සමානව සැළකීම සහතික කිරීමට මෙම සංග්‍රහය මගින් අපේක්ෂා කරයි. සංග්‍රහයේ රීති අරමුණු කර ඇත්තේ පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් තීරණයකට එළඹීම සඳහා ඉලක්කගත සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු සහ උපදෙස් ප්‍රමාණවත් කාලයක් සමඟ බෙදා හැරීම සහතික කිරීමයි.

ලැයිස්තුගත සමාගම් පවරාගැනීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් පවරා ගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට අනුකූල වන බව අපි සහතික කරමු. අත්පත් කර ගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීම් සංග්‍රහයට අනුව පොදු ලැයිස්තුගත සමාගම් පවරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී වෙළෙඳපොළ නිවේදන, අර්පණය කිරීමේ ලේඛන සහ ස්වාධීන තක්සේරු වාර්තා සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබේ.

මෙම පවරාගැනීමේ සහ ඒකාබද්ධවීමේ සංග්‍රහය මගින් ස්වේච්ඡා අර්පණයන්, අර්ධ අර්පණයන් සහ අනිවාර්ය අර්පණයන් ලෙස අර්පණ වර්ග තුනක් සමඟ කටයුතු කරයි.

පවරාගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංග්‍රහය 1995 – (සංශෝධිත 2003)

Collective Investment Schemes (CIS)

Collective Investment Scheme Code of 2022

ඒකක භාර රෙගුලාසි 1991

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා රෙගුලාසි

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා රෙගුලාසි 1993

ශ්‍රී ලංකා දේපල වෙළෙඳාම් ආයෝජන භාර සඳහා 2020

ශ්‍රී ලංකා දේපල වෙළෙඳාම් ආයෝජන භාර සඳහා 2020 ඒකක භාර සංග්‍රහය

Gazette notification on cess applicable for REPO of corporate debt transactions

Gazette Notification

Sinhala