ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයචින්තක මෙන්ඩිස්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ධම්මික පෙරෝරා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අයන්ති අබේවික්‍රම
අධ්‍යක්ෂ, නීති හා බලාත්මක

තුෂාර ජයරත්න
බාහිර සම්බන්ධතා සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ අධ්‍යාපන

ප්‍රභාෂ් වනිගතුංග
අධ්‍යක්ෂ, ආවේක්ෂණ

Mrs.Prashanthi Sabesan
අධ්‍යක්ෂ, මානව සම්පත්

නිරෝෂා කොඩිකාර
අධ්‍යක්ෂ, මූදල් හා පරිපාලන


සහකාර අධ්‍යක්ෂකමනුරි වීරසිංහ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ, සංගමික කටයුතු

සුනෙත් පෙරේරා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ -සුපරික්ෂණ

මධුගයනි බලපිටිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශන

ඩී එම් ජී ප්‍රියන්ත
සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශනsi_LKSinhala