ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයචින්තක මෙන්ඩිස්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ධම්මික පෙරෝරා
Deputy Director General (Under Interdiction)

තුෂාර ජයරත්න
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

නිරෝෂා කොඩිකාර
අධ්‍යක්ෂ, මූදල් හා පරිපාලන

Mrs. Dilum Mahawatte
Director – Supervision

මනුරි වීරසිංහ
Director - Corporate Affairs

Mr. Riyaz Bary
Director – Investigations & Enforcement


සහකාර අධ්‍යක්ෂකසුනෙත් පෙරේරා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ -සුපරික්ෂණ

Ms. Madhugayanie Balapitiya
සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශන

ඩී එම් ජී ප්‍රියන්ත
Assistant Director – Capital Market Development

Ms. Sharmila Panditaratne
Assistant Director – Legal & Enforcement

Mr.Madura P. R. Wanigasekara
Chief Digital Officer

Mrs.Thushari Rambukpotha
Assistant Director - Human Resources & Organizational TransformationSinhala