ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයචින්තක මෙන්ඩිස්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ධම්මික පෙරෝරා
Deputy Director General (Under Interdiction)

තුෂාර ජයරත්න
බාහිර සම්බන්ධතා සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ අධ්‍යාපන

නිරෝෂා කොඩිකාර
අධ්‍යක්ෂ, මූදල් හා පරිපාලන

Mrs. Dilum Mahawatte
Director – Supervision

Mr. Jude Nanayakkara
Director – Legal

මනුරි වීරසිංහ
Acting Director - Corporate Affairs


සහකාර අධ්‍යක්ෂකසුනෙත් පෙරේරා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ -සුපරික්ෂණ

මධුගයනි බලපිටිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශන

ඩී එම් ජී ප්‍රියන්ත
සහකාර අධ්‍යක්ෂ-විමර්ශනSinhala