කොළඹ කොටස් හුවමාරුව

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව

"කොටස් හුවමාරුව" යනු සුරැකුම්පත් විකිණීම, මිලදී ගැනීම හෝ හුවමාරු කිරීම සහ එවැනි ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ ඕනෑම සේවාවක් සඳහා නිතිපතා සුරැකුම්පත් ඉදිරිපත් කෙරෙන වෙළෙඳපොළක්, හුවමාරුවක් හෝ වෙනත් ස්ථානයකි.


කොටස් හුවමාරුවක් ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දීම

කොටස් හුවමාරුවක් පවත්වාගෙන යාමේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන හෝ කරගෙන යාමට අදහස් කරන ඕනෑම ආයතනයක් කොටස් හුවමාරුවක් ලෙස බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීමේ ආකෘති පත්‍ර, ලේඛන සහ ඒ වෙනුවෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් කලින් කලට නියම කළ හැකි ගාස්තු සමඟ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.


කොටස් හුවමාරුවකට බලපත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා අනුකූල විය යුතු නියමයන් සහ කොන්දේසි

මෙහි උපලේඛනයේ I කොටසෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අනුකූල නොවන කොටස් හුවමාරුවක් ලෙස ආයතනික කිසිවකුට මෙම පනත යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා නොදෙනු ඇත.


සහතික පත්‍රයක් ලබාදීම
  1. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ 26 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පතක් ලැබුණු පසු, කොමිෂන් සභාව එහි දක්වා ඇති තොරතුරු සලකා බලා, අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන විට, අයදුම්කරුට පෞද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයෙකු විසින් ඇසීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමෙන්, අයදුම්කරුට බලපත්‍රයක් ලබා දෙන්නේද නැද්ද යන්න අයදුම්කරුට ලිඛිත දැනුම්දීමක් කළ යුතුය.
  2. කොමිෂන් සභාව බලපත්‍රයක් ලබාදීමේදී -
    1. කොටස් හුවමාරුවක ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට වසර පහක කාලයක් සඳහා සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතුය;

    බලපත්‍රය අලුත් කිරීම

    බලපත්‍රලාභී කොටස් හුවමාරුවක් බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වීමට මාස හයකට පෙර, බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා නියමිත ගාස්තුවක් සමඟ නියමිත අයදුම්පත්‍රය කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

Sinhala