ඡායාරූප එකතුව

Varsity Battles 2023, Inter University Quiz Competition

Varsity Battles Finale

Varsity Battles Finale

University Quiz Competition

University Quiz Competition

Capital Market 100 club”launching Ceremony

launching Ceremony

launching Ceremony

launching Ceremony

launching Ceremony

Other Meetings and Events

Innovative expansion of debt products in the Stock Market  

Innovative expansion of debt products in the Stock Market  

The “Revision of Corporate Governance Rules” awareness session

CFA Society Sri Lanka Join Hands in MOU Renewal to strengthen  Capital Market Development

SEC Chief discusses Auditor’s role, duties and responsibilities under the SEC Act

SEC Chairman meets Stockbroker Owners and CEOs

SEC Chairman meets Compliance Officers

SEC, CFASL Workshop

Stake holder meeting with Managing Companies and Investment Managers

‘Ring the market opening bell for Financial Literacy’, as part of the seventh annual World Investor Week (WIW) in 2023,

Investor Forum – Dubai

Investor Forum Dubai

Investor Forum Dubai

Investor Forum Dubai

25 th November, 2021

Investor Forum Dubai

25 th November, 2021

Investor Forum Dubai

25 th November, 2021

Investor Forum Dubai

Investor Forum

Public Listed companies symposium

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

ඩිජිටල්කරණය

The inauguration ceremony of the Capital Market Clubs in 100 Schools in Sri Lanka.

Are you prepared for your financial future

Are you a follower of a social media group?

How to compare financial performance of different companies

பணத்துடன் ஆரோக்கியமான உறவைக் கொண்டிருப்பது ஏன் முக்கியம்?

6 Basic Financial Ratios and What They Reveal

தகவலறிந்த முதலீட்டாளராக இருங்கள்

Are there provisions in the new SEC Act to prevent investors falling prey to misleading inducements?

Are there any specific provisions with regard to investor protection?

What are the regulatory mechanisms available to ensure a free and fair market?

Chairmen of SEC and CSE Join Indeewari Amuwatte at Hydepark on Ada Derana 24

The Securities and Exchange Commission of Sri Lanka | Corporate Video

Do You Know? The SEC Act – 01

Sri Lankan Economy: the way forward CPD 2022

Mr Naresh Abeysekera Making Trading More Accessible Complete Interview

Take the 2nd Hyper leap With Us!

SEC Chairman’s speech – first day of trading of Chrissworld Ltd – 18 May 2021

DVP – விநியோக எதிர் கொடுப்பனவு DVP என்றால் என்ன

What is DVP – English

DVP යනු කුමක්ද

Sri Lanka Investment Forum 2021 – Speech of the Chairman SEC

SEC CPD Programme: Timing the Market with Active Trading Strategies

කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළයාම හා ආයෝජන පවත්වාගතයුතු ආකාරය

SEC Chairman Viraj Dayaratne PC At HydePark Derana TV

Invest at Every Age – Hear it from Supun and Tharindu..

Unlock the Value of Your Company

Meet Your Stockbroker – Hear it from Your Registered Investment Advisor

Sunday Times Business Club – Online discussion on the developments in the Colombo stock market

Softlogic Stockbrokers – The Idea Hub

ආයෝජනය ඕනෑම කෙනෙකුට වැදගත් බව ඔබ දන්නවාද?

முதலீடு எல்லா வயதினருக்கும் பொதுவானது

பங்குத்தரகரை சந்தித்தல்

ඔබගේ කොටස් තැරැව්කරු හමුවන්න

කොටස් වෙළෙඳපොළ සරලව

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ පිබිදීම.. THE BIG FOCUS (Ada Derana 24)

உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கான முதலீடு – திரு. சில்வா மற்றும் திரு . பெரேராவை சந்திக்கவும்

අනාගතයට ආයෝජනයක් – සිල්වා මහතා සහ පෙරේරා මහතා හමුවන්න

සභාපතිකුමාගේ කථාව-කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ 35 වන සැමරුම

Invest in your Future – Meet Mr. Silva and Mr. Perera..

Rupavahini News –19th Sep 2020 – An interview with the Chairman SEC Mr. Viraj Dayaratne PC – Sinhala

Rupavahini News–19th Sep 2020 – An interview with the Chairman SEC Mr. Viraj Dayaratne PC – English

Interview with Director General of the BOI

Interview with secretary to the Treasury – Mr. S.R. Attygalle

Need of Digitalization of the Sri Lankan Stock Market – Mr. Viraj Dayaratne PC

Striking the balance between Regulation and Development

இலங்கை பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்

Unit Trust in Sri Lanka – How to invest by Mr. P. Asokan

Advantages of Digitalization of the Stock Market

SEC – Capital Market Education

Sinhala