කොටස් තැරැව්කරුවන් සහ වෙළෙන්දන්

කොටස් තැරැව්කරුවන්

"කොටස් තැරැව්කරු" යනු කොමිස් මුදලක් වෙනුවෙන් ආයෝජකයින් වෙනුවෙන් සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ ව්‍යාපාරයේ නියැලී සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයකි.


කොටස් වෙළෙඳුන්

"කොටස් වෙළෙන්දා" යනු සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම හෝ සුරැකුම්පත් ගනුදෙනු කිරීම හෝ රැකියාවක් ලෙස එය සිදුකිරීම හෝ වෙළ‍ෙඳාම් කිරීම හෝ සුරැකුම්පත් ප්‍රාරක්‍ෂණය කිරීම හෝ සුළු පිරිමාණ ගණුදෙනුවල නියැලී සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයකි, නමුත් ලියාපදිංචි වෙළෙඳපොළ අතරමැදියෙකු වන ප්‍රාරක්ෂකයකු ඊට ඇතුළත් නොවිය යුතුය.


කොටස් තැරැව්කරුවෙකු හෝ කොටස් වෙළෙන්දෙකු ලෙස බලපත්‍රයක් ලබා දීම

කොටස් තැරැව්කරුවෙකුගේ හෝ කොටස් වෙළෙන්දෙකුගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන හෝ කරගෙන යාමට අදහස් කරන ඕනෑම තැනැත්තෙකු, කොටස් තැරැව්කරුවෙකු හෝ කොටස් වෙළෙන්දෙකු ලෙස බලපත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉල්ලුම් කළ යුතුය. ඒ වෙනුවෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් කලින් කලට නියම කළ හැකි ලේඛන සහ ගාස්තු සමඟ එවැනි ආකෘති පත්‍රයකින් විය යුතුය.


කොටස් තැරැව්කරුවෙකුට හෝ කොටස් වෙළෙන්දෙකුට බලපත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා අනුකූල විය යුතු නියමයන් සහ කොන්දේසි

මෙහි ඇති උපලේඛනයේ II කොටසෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අනුකූල නොවන ඕනෑම ආයතනයකට කොටස් වෙළෙන්දෙකු හෝ කොටස් තැරැව්කරුවෙකු ලෙස SEC පනත යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා නොදෙනු ඇත.


කොටස් තැරැව්කරුවෙකු හෝ කොටස් වෙළෙන්දෙකු ලෙස බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු විසින් අනුකූල විය යුතු නියමයන් සහ කොන්දේසි

එහි උපලේඛනයේ III කොටසෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අනුකූල නොවන කිසිදු පුද්ගලයෙකුට සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව පනත යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා නොදෙනු ඇත.


සහතික පත්‍රයක් ලබාදීම

අයදුම්පතක් ලැබුණු පසු, කොමිෂන් සභාව එහි දක්වා ඇති තොරතුරු සලකා බලා, අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන විට, අයදුම්කරුට පෞද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයෙකු විසින් ඇසීමට අවස්ථාවක් ලබා දී, බලපත්‍රයක් ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න අයදුම්කරුට ලිඛිත දැනුම්දීමක් මගින් දැනුම් දිය යුතුය. කොටස් තැරැව්කරුවකු/කොටස් වෙළෙන්දෙකුගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් වසරක කාලයක් සඳහා වලංගු වේ.


Renewal Of Licence

A licensed stock broker or a licensed stock dealer may three months prior to the expiry of the licence make an application to the Commission in the prescribed form, together with the prescribed fee for a renewal of his licence.


කොටස් තැරැව්කාර නීති

අයදුම්පත්‍ර


ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) බලපත්‍ර ලබා දීමේ සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, එම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමාලෝචනය කර ඇති අතර අයදුම්පත් සරල කිරීමට, දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ ආකෘතිය ප්‍රමිතිගත කිරීමට සහ ලේඛන පිළිබඳ විස්තර සැපයීමට කටයුතු කර ඇත. බලපත්‍ර සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීම සඳහා එක් එක් හිමිකම් ලේඛනය යටතේ අවශ්‍ය වේ.
Sinhala