ඒකක භාර

ඒකක භාර

"ඒකක භාරය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ හෝ භාරකරුට පවරා ඇති වෙනත් දේපලක් හෝ එවැනි භාරයක් යටතේ ප්‍රතිලාභීන් ලෙස පුද්ගලයන් විසින්, සුරැකුම්පත් අත්පත් කර ගැනීම, තබා ගැනීම, කළමනාකරණය කිරීම හෝ බැහැර කිරීම තුළින් පැන නගින ලාභ හෝ ආදායම් සහ ප්‍රාග්ධන ලාභ සඳහා සහභාගී වීම සඳහා සම්පාදනය කිරීම සඳහා හෝ බලපෑමක් ඇති කිරීම සඳහා කරන ලද යම් විධිවිධානයකි.

ඒකක භාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලපත්‍රයක් ලබා දීම

ඒකක භාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන කළමනාකරණ සමාගමක්, එම ඒකක භාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා කොමිෂන් සභාව වෙත නියමිත ගාස්තුව සමඟ නියමිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එවැනි සෑම අයදුම්පත්‍රයක්ම නියමිත ලියකියවිලි සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 31 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පතක් ලැබුණු පසු, කොමිෂන් සභාව, එහි දක්වා ඇති තොරතුරු සහ එවැනි අයදුම්පත්‍රය සමඟ ඇති ලේඛන සලකා බලා, අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන විට, අයදුම්කරුට පෞද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයෙකු විසින් ඇසීමට අවස්ථාවක් ලබා දී, අයදුම්කරුට ලිඛිත දැනුම්දීමක් මගින් ඔහුට බලපත්‍රයක් ලබා දෙන්නේද නැද්ද යන්න අයදුම්කරුට දැනුම් දිය යුතුය.

ඒකක භාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දීමේ අරමුණ සඳහා අනුකූල විය යුතු අවශ්‍යතාSinhala