අනුමත කිරීම්

  සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ 80 වගන්තිය යටතේ අනුමත කිරීම්

  ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් හෝ හුවමාරුවක ලැයිස්තුගත කිරීමක් ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කර ඇති ඕනෑම පොදු සමාගමක් සෘජුව හෝ තුන්වන පාර්ශ්වයක් හරහා සංස්ථා ප්‍රකාශයක් හෝ ඒ හා සමාන ලේඛනයක් මගින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඉල්ලා සිටීමේ අරමුණු සඳහා කොමිෂන් සභාව හෝ කොමිෂන් සභාව විසින් බලය පවරන ලද පුද්ගලයෙකු විසින් අනුමත කිරීමක් නොමැතිව මහජනතාවගෙන් අරමුදල් රැස්කිරීම සඳහා සුරැකුම්පත් පොදු අර්පණයක් නොකළ යුතුය. දායකත්වය අර්පණයන් හරහා සිදුකරන මූලික කොටස් නිකුතු, විකුණුම් අර්පණයන් හරහා සිදුකරන මූලික කොටස් නිකුතු සහ හඳුන්වාදීමක් මගින් සිදුකරන ලැයිස්තුගත කිරීම ඇතුළු එවැනි ඕනෑම කරුණක් සඳහා මෙය අදාළ වේ.

  අනුමත කිරීම් - වෙළෙඳපොළින් බැහැර කොටස් ගනුදෙනු - සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ 84 වගන්තිය

  හුවමාරුවක ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගමක සුරැකුම්පත් හිමි තැනැත්තෙකු එවැනි බලපත්‍රලාභී හුවමාරුවක් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන වෙළෙඳ ක්‍රියා පටිපාටියට අනුකූලව එවැනි සුරැකුම්පත් මිලදී ගැනීම, විකිණීම, තෑගි කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ගනුදෙනු කළ යුතුය: කෙසේ වෙතත්, එවැනි හුවමාරුවකින් වෙළෙඳ ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කර නොමැති අවස්ථාවක , කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

  ගාස්තු
  අයදුම්පත්‍ර

  ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින් ලැයිස්තුගත සහ ලැයිස්තුගත නොකළ සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ 81 වැනි වගන්තිය යටතේ අනුමත කිරීම්

   පහත සඳහන් කාරණාවලට මත ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු හෝ කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා බලය පවරන ලද ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

  • කිසියම් නව නිකුතුවක් හෝ සුරැකුම්පත් මහජනයාට විකිණීම සඳහා පිරිනැමීම, එවැනි නිකුතු හෝ විකිණීමට ඇති දීමනා පොදු දීමනාවක් මාර්ගයෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ වේවා;
  • සුරැකුම්පත් පුද්ගලික ස්ථානගත කිරීම;
  • සුරැකුම්පත් හා සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් නිකුතු;
  • සුරැකුම්පත් හා සම්බන්ධ ප්‍රසාද නිකුතු; හෝ
  • සංවිධානාත්මක යෝජනා ක්‍රම, ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ක්‍රම, පවරා ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රම, කොටස් විකල්ප යෝජනා ක්‍රම සහ සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම මගින් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම
  • ලැයිස්තුගත පොදු සමාගම් විසින් ලැයිස්තුගත නොකළ ණය සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුමත නිර්ණායක සඳහා 16/2008 චක්‍රලේඛය බලන්න. .

  ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් විසින් ලයිස්තුගත සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීමක් හෝ පොදු සමාගමක් විසින් ලැයිස්තුගත කිරීමට ඉල්ලුම් කිරීම

  ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමක් විසින් ලයිස්තුගත සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීමක් හෝ පොදු සමාගමක් විසින් ලැයිස්තුගත කිරීමට ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබේ.

  • ලැයිස්තුගත පොදු සමාගම් විසින් කොටස් සහ ණයකර ලැයිස්තුගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණාකර කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමේ රීතිවල 2 වගන්තිය බලන්න.
  • ලැයිස්තුගත පොදු සමාගම් විසින් තවදුරටත් සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණාකර කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමේ රීතිවල 5 වගන්තිය බලන්න

  කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමේ රීතිවල 5.4 රීතිය අත්හැරීම

  පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීම මගින් කොටස් නිකුත් කිරීම

  • පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීම යනු දැනට සිටින කොටස් හිමියන් හෝ දායකත්ව අර්පණයන් හරහා මහජනයාට ලබා දෙන සාමාන්‍ය දීමනාවක් මගින් හැර වෙනත් හඳුනාගත් ආයෝජකයෙකුට/ආයෝජකයෙකුට හෝ ආයෝජක කාණ්ඩයකට කොටස් නිකුත් කිරීමකි.
  • පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීම හරහා ලැයිස්තුගත සමාගමක් විසින් නිකුත් කළ යුතු කොටස් ප්‍රතිශතය, පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීම හරහා නිකුත් කරන ලද කොටස් වලින් 20% නොඉක්මවිය යුතුය. ව්‍යතිරේක තත්වයන් යටතේ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම රීතියේ යෙදීම අත්හැරිය හැක.
  • එවැනි කොටස් නිකුත් කළ වහාම මාස 24 ක කාලය තුළ සමාගම පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීමක් හරහා කොටස් නිකුත් නොකළ යුතුය. ව්‍යතිරේක තත්වයන් යටතේ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම රීතියේ යෙදීම අත්හැරිය හැක.
  • මහා සභා රැස්වීමකදී පුද්ගලික කොටස් නිකුත් කිරීමක් හරහා කොටස් නිකුත් කිරීම සඳහා විශේෂ යෝජනාවක් මගින් සමාගම කොටස් හිමියාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
  • Approved Global and Regional Funds

  • Global and Regional Funds Approved-2022
  • Global and Regional Funds Approved -2023

Sinhala