කොටස් ප්‍රාරක්ෂකයින්

කොටස් ප්‍රාරක්ෂකයින්

කොටස් ප්‍රාරක්ෂකයින්

Underwriter means any body corporate which in connection with a public offer of securities, guarantees to purchase unsubscribed portion of such securities for a fee or commission or who negotiates with an issuer of securities to purchase such securities in the event of the offer being not fully subscribed.

වෙළෙඳපොළ අතරමැදියෙකු ලෙස බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම හෝ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම

බලපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා අයදුම්පතක් කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කළ හැකි ගාස්තු සමඟ නීති රීති මගින් නියම කළ හැකි ලේඛන සමඟ එවැනි ආකෘති පත්‍රයකින් කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වීමට මාස තුනකට පෙර නියම කළ හැකි අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව ද සමඟින්,බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වෙළෙඳපොළ අතරමැදියෙකුගේ බලපත්‍රයේ කාලසීමාව

වෙළෙඳපොළ අතරමැදියෙකුට ලබා දී ඇති බලපත්‍රයක් බලපත්‍රය නිකුත් කළ දින සිට මාස දොළහක කාලයක් සඳහා වලංගු වේ. අළුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් එය කල් ඉකුත් වූ නමුත් එය අලුත් කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරනු ලබන තවත් මාස දොළහක කාලයක් හෝ ඊට පසු දිනයක් සඳහා දිගටම බලපැවැත්වේ.